Jaarverslagen en statuten

 

Statuten 2019

 

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

In de afgelopen twee jaar heeft de academie voor Zelfstandigheid de bestaande producten verder vorm gegeven, de avZ-aanpak geimplementeerd in een brede variëteit van toepassingen en ondersteuning gegeven aan die implementatie.

In eerste instantie hebben we ons beperkt tot de ‘partners van het eerste uur’, zijnde ’s Heeren Loo, Humanitas Dienstverlening mensen met een handicap, stichting Pergamijn, ROC Landstede, Projectgroep Almere en Middin ( voorheen Steinmetz de Compaan).

In samenwerking met ’s Heeren Loo is de vestiging in leiden verder vorm gegeven, en afspraken gemaakt met betrekking tot de kwaliteitsbewaking. HDMH heeft de exploitatie van vestiging Tiel verder ingevuld en gezamenlijk zijn er plannen ontwikkeld om de avZ-aanpak verder uit te rollen in de organisatie.

Met stichting Pergamijn is een interessante nieuwe variant van de de avZ-aanpak ontwikkeld en toegepast.
ROC- Landstede past de avZ-aanpak toe op twee locaties: Zwolle en Harderwijk. Voor een deel van de studenten wordt de avZ-aanpak geïntegreerd met het behalen van een startkwalificatie. De positieve uitkomst van een door de gemeente Almere gefinancierde haalbaarheidsstudie is door een actieve projectgroep vertaald in een plan van aanpak voor de daadwerkelijke start van een vestiging in Almere.

Daarnaast zijn er diverse belangstellenden geweest die we vanwege gebrek aan beschikbare menskracht ‘in de wachtkamer’ hebben moeten laten plaatsnemen.

Zoals blijkt hebben de genoemde partners in wisselende mate en in wisselende intensiteit de avZ ondersteund en mogelijkheden geboden om de avZ-aanpak verder te ontwikkelen en te implementeren. Vanuit de behoefte die betrokkenheid te structureren heeft de avZ in maart van dit jaar een concept businessplan gepresenteerd en dit besproken met de partners. Op basis van die bespreking en de implementatie-ervaringen in de loop van dit jaar is het businessplan bijgesteld en op 5 november jl. ter finale vaststelling besproken met de partners.

Het businessmodel gaat uit van een centraal kenniscentrum dat voorziet in kwaliteitsbewaking, kennisbundeling, kennisdeling en doorontwikkeling van de avZ-aanpak. Het betreft dan zowel

(theoretische en praktische) kennis van de avZ-aanpak als kennis met betrekking tot een succesvolle implementatie. In dit kader past ook het onderzoeken van de toepasbaarheid op andere groepen dan mensen met een verstandelijke beperking. Genoemd zijn in dat verband mensen met psychiatrische stoornis, mensen met NAH, mensen met justitiële problemen.

Ook is in de bijeenkomst van 5 november onder ogen gezien dat de huidige situatie niet veel langer kan voortduren: Er wordt een te groot beroep gedaan op mensen om op vrijwillige basis veel tijd te investeren. Daarnaast kan de kwaliteit en de doorontwikkeling in gevaar komen door te geringe menskracht. Het businessmodel gaat er van uit dat de partners het centrale kenniscentrum financieel dragen.

Vanaf de maand december zijn verkennende gesprekken gevoerd met de onderscheiden partners om te bepalen in hoeverre met bereid en in staat is (structurele) bijdragen te leveren aan het kenniscentrum.

Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. Op basis van de uitkomsten tot nu toe is het de verwachting dat een of twee financieel draagkrachtige partners bereid zijn alleen of gezamenlijk de kar te gaan trekken.

Definitieve besluitvorming is uiterlijk 1 mei 2013 voorzien.

 

"Ik durf nu overal zelf naartoe met de trein. Dat geeft me vrijheid. En ik voel me zelfverzekerder"